piątek, 14 czerwca 2024
BOŚ Bank logo

Bank Ochrony Środowiska został jednym z sygnatariuszy Polskiego porozumienia wodorowego. To pierwsza w Polsce, koordynowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, międzyresortowa inicjatywa skupiająca podmioty publiczne i prywatne wokół rozwoju energetyki wodorowej. Uroczyste podpisanie dokumentu przez wszystkie strony porozumienia nastąpiło 14 października 2021 r. w Warszawie.

Porozumienie ma stanowić kluczowy instrument wykonawczy Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r., w którym określona została lista długofalowych działań na rzecz wdrażania i rozwoju gospodarki wodorowej w naszym kraju. W ramach podpisanego właśnie porozumienia prowadzonych będzie kilkadziesiąt działań realizujących cele strategiczne w obszarach: badania i rozwój (B+R), inwestycje w infrastrukturę, kształcenie i tworzenie wysoko wykwalifikowanego personelu dla całego łańcucha wartości gospodarki wodorowej, oraz rozwój międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej współpracy.

– Inwestycje w odnawialne źródła energii stanowią fundament w dążeniu do osiągnięcia celów europejskiej polityki klimatycznej. Wodór stwarza bardzo dobre perspektywy w tym zakresie i należy dołożyć starań, aby w ciągu najbliższych lat był on, zaraz obok energii wiatrowej i słonecznej, istotną częścią zróżnicowanego, przyjaznego środowisku miksu energetycznego Polski. Jest to kierunek, w który Bank Ochrony Środowiska chce się angażować zarówno finansowo, jak i merytorycznie. Stąd z ogromną przyjemnością oraz jednoczesnym poczuciem obowiązku, przystąpiliśmy do Polskiego porozumienia wodorowego – powiedział Wojciech Hann, Prezes Zarządu BOŚ.

Przystąpienie do porozumienia otwiera przed BOŚ nowe perspektywy. Bank będzie brał czynny udział we wspieraniu rozwoju technologii wodorowych na rynku krajowym, a także zaangażuje się w prace nad inicjatywami wynikającymi z wdrażania Polskiej Strategii Wodorowej. Ponadto, zostanie jedną z instytucji finansujących i organizujących finansowanie dla perspektywicznych projektów i podmiotów funkcjonujących w obrębie łańcucha dostaw gospodarki wodorowej, a także jego finalnych odbiorców.

Rozwój energetyki opartej o wodór stanowi istotny element przyjętej w tym roku Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Zakłada ona podejmowanie działań na rzecz rozwoju wodoromobilności oraz osiągniecie do 2030 r. zdolności transportu sieciami gazowymi mieszaniny zawierającej ok. 10% gazów innych niż ziemny (w tym wodoru). Z kolei, Strategia Wodorowa UE potwierdza dążenie do wzrostu udziału wodoru w miksie energetycznym UE z obecnych 2% do 14% do 2050 r.

– Polska jest piątym na świecie i trzecim w Unii Europejskiej producentem wodoru. Porozumienie ma służyć temu, aby wspólnym wysiłkiem i współpracą na wielu różnych polach – od prowadzenia badań, tworzenia nowych rozwiązań, do budowania infrastruktury, pozycję europejskiego lidera umocnić. My jako Bank Ochrony Środowiska, jesteśmy już w ten proces zaangażowani. Uczestniczyliśmy w grupie roboczej poświęconej wspieraniu procesu dekarbonizacji poprzez przemysłowe zastosowanie wodoru. Ponadto jako instytucja finansowa chcemy aktywnie uczestniczyć w modelowaniu oraz aranżowaniu struktury finansowania, oceny i mitygacji ryzyk wynikających z wdrażania nowych technologii wodorowych. Jesteśmy oczywiście również zainteresowani samym finansowaniem projektów wodorowych, w tym tych polegających na wytwarzaniu wodoru, jak i związanych z rozwojem niskoemisyjnych środków transportu – powiedziała Marzena Koczut, Wiceprezes Zarządu BOŚ.

Polskie porozumienie wodorowe to forum pogłębionej współpracy wynikającej z listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej z 7 lipca 2020 r. Porozumienie stanowi wyraz woli administracji publicznej, przedstawicieli przedsiębiorców i nauki oraz jednostek otoczenia biznesu podjęcia wspólnych działań na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Celem jest wsparcie starań w dążeniu do neutralności klimatycznej oraz zwiększanie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej. Jednocześnie porozumienie ma stanowić kluczowy instrument wykonawczy Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r., określając listę długofalowych działań, do realizacji których zobowiązują się sygnatariusze dokumentu.

W ramach prac nad porozumieniem, przedstawiciele sektora publicznego i prywatnego, we współpracy z MKiŚ, zawiązali grupy robocze, które zajęły się m.in. identyfikacją dostępnych i nowych rozwiązań, potrzeb, barier rozwoju oraz oczekiwań społecznych związanych z wdrażaniem gospodarki wodorowej w Polsce. Zaangażowane podmioty opracowały także propozycje działań nakierowanych na stworzenie odpowiedniego otoczenia rynkowego i instytucjonalno-prawnego. Realizacja zapisów porozumienia będzie możliwa dzięki zaangażowaniu środków krajowych, pochodzących zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, przy wsparciu środków europejskich i międzynarodowych.

źródło: Bank Ochrony Środowiska

Dodaj komentarz